> NIEUWS
NEWS

ECOLOGICAL DESIGN<<<<

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
ECOLOGICAL ENERGY NETWORK

> TIJD
TIME

> VOGELSTAD
BIRDCITY

> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
URBAN MAMMAL COLLECTION

SOCIAL DESIGN<<<<

> SPORTKOOI
SPORTS CAGE

>TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK

"AUGMENTED REALITY"
IN THE PUBLIC SPACE

> STEDELIJKE PATRONEN
URBAN PATTERNS

> RENOVATIE STRIP
RENOVATION COMIC

> ICT EXPERTISE CENTRUM
ICT EXPIRIENCE CENTER

> LANGS DE LIJN
ALONG THE LINE

> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
REASSIGNMENT BY CONNECTING

> ANIMATIE HEK
ANIMATION FENCE

CONTACT <<<<

> STUDIO 1:1
ABOUT STUDIO 1:1

 

 

 

 PROJECT :
sportkooi /sports cage

ONTWERP:
Eveline Visser
Mindy van de Gevel
Lucas Zoutendijk


DATUM :
Graduation design
June 2010
2013 re-start

................................................

STADHUIS ROTTERDAM

...............................................

STADHUIS EINDHOVEN


................................................

EXPO


Dag van de Architectuur 2013


Dutch Design Week 2010

...............................................

SPORTKOOIEN

...............................................

 

 

 

 

SPORTKOOI
SPORTS CAGE

..........................................Eveline Visser combineerde in dit ontwerp de visuele kenmerken van het gesloopte markante oude stadhuis met de functonalieteit van een sportkooi om zo jongeren een prominente plek in de stad te bieden en op hetzelfde moment een esthetische en nostalgische toevoeging te realiseren voor het stadsaanzicht, waardoor verleden en heden, oud en jong met elkaar in verbinding worden gebracht in een bekende ontmoetinsplek met een hernieuwde publieke functie.

Eveline Visser combined in this design the visual characteristics of the torn down city hall with the functionality of a 'sports cage', to offer adolescents a prominent place in the city and at the same time realise an aesthetic addition to the cityscape.  Past and present, young and old can come together in a familiar meeting place with a renewed public function.

Onderzoeksvraag
Met het oog op de afwezigheid van sportfaciliteiten als voetbalkooien in het centrum van Eindhoven onderzocht Visser de mogelijkheid om zowel jeugd de mogelijkheid te geven de ruimte in de stad prominenter te gebruiken en deze kooiconstructies zo te ontwikkelen dat ze meer in verbinding staan met de stadsomgeving. Omdat de kooien op dit moment primair uit hekken bestaan, met als doel de bal tegen te houden, voegt de kooi weinig toe aan zijn omgeving, waardoor het een gemeente vaak veel moeite kost om (in samenspraak met een wijk) een geschikte plek te vinden voor een nieuwe voetbalkooi/jongerenplek.

Research brief
Keeping in mind the absence of sports facilities like football cages in the centre of Eindhoven, Visser researched the possibility to at the same time offer adolescents a way to connect more prominently with the inner city and develop the cage like structures in such a manner that their place in the urban environment becomes an addition. Because the cages are primalrily made out of fencing to keep balls from bouncing into the street, cages hardly add anything to their surroundings. This makes it hard for municipalities to find suitable locations for such adolescents' meeting places.

Aanpak
Door het gebrek aan animo voor esthetisch onaantrekkelijke eenvoudige voetbalkooien in het centrum van Eindhoven besloot Visser dat de zoektocht zou moeten leiden tot een ontwerp dat een figuratieve toevoeging aan de stad gaf . Visser heeft het probleem opgelost door het oude neo-gotische stadhuis van Eindhoven, dat in 1957 werd afgebroken, te gebruiken in de vormgeving. Om verschillende redenen hebben veel oude karakteristieke panden door de jaren heen moeten wijken, wat vaak gepaard gaat met een gevoel van verlies voor omwonenden. Door de vorm van bekende maar verdwenen gebouwen te gebruiken in de vormgeving van voetbalkooien wordt zo een nostalgische verwijzing naar het verleden samengevoegd met een functioneel ontwerp. Op deze manier wordt een markant en herkenbaar stadsgezicht teruggehaald, en weerklinkt de publieke functie in de gebruik ervan door jeugd als ontmoetingsplek waar verschillense sociale evenementen kun- nen plaatsvinden. Door de nadruk op sport en cultuur kunnen meerdere doelgroepen gebruik maken van de plek. Jongeren worden zo meer een onderdeel van de stad en hoeven niet uit te wijken een afgezonderde plek om hun identiteit te profileren, hetgeen verbindingen tussen de verschillende generaties makkelijker mogelijk maakt.

Approach
Due to the lack of enthusiasm for aesthetically unappealing sports cages in the centre of Eindhoven, Visser decided that her search had to lead to a design that would realise a figurative improvement Visser cracked the problem by using the old city hall in her design. This neo-gothic building was torn down in 1957. Because of a myriad of reasons, characteristic old buildings have throughout the years been demolished, creating a sense of loss for nearby residents. By using the shape of old lost buildings in the design of sports cages, a nostalgic reference to the past is combined with a functional arrangement. In this way a remarkabe and recognizable cityscape is brought back, and its public function resonates in the use of the space by adolescents as a meeting spot, facilitating several types of social events. Due to the focus on sports and culture, different groups can use the space. Adolescents can become more of a part of the city and aren't forced to retreat to secluded places to proliferate their identity, allowing for connections to be established between generations within the city.

Resultaat
De stalen constructie van het Open Stadhuis volgt de contouren van het markante gebouw en wordt voltooid door het hekwerk rondom. De opvallende kooi, met zijn zweem van nostalgie, fungeert letterlijk als een ‘open’ huis: de publieke functie van de kooi voor sport en cultuur legt de nadruk op de toegankelijkheid van het ontwerp. Tegelijkertijd biedt de vormgeving het stadsaanzicht een toegevoegde waarde door het verleden op functionele wijze uit te beelden.

Result
The steel frame of the Open city hall follows the contours of the lost building and is completed with the fencing around. This notable cage, peppered with a whiff of nostalgia, literally function as an 'open' city hall: the public function in sports and culture of the cage exemplifies the accessibility of the design. At the same time, the shape of the old cityscape dds to the environment by functionally imagining the past.