> NIEUWS
NEWS

ECOLOGICAL DESIGN<<<<

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
ECOLOGICAL ENERGY NETWORK

> TIJD
TIME

> VOGELSTAD
BIRDCITY

> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
URBAN MAMMAL COLLECTION

SOCIAL DESIGN<<<<

> SPORTKOOI
SPORTS CAGE

>TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK

"AUGMENTED REALITY"
IN THE PUBLIC SPACE

> STEDELIJKE PATRONEN
URBAN PATTERNS

> RENOVATIE STRIP
RENOVATION COMIC

> ICT EXPERTISE CENTRUM
ICT EXPIRIENCE CENTER

> LANGS DE LIJN
ALONG THE LINE

> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
REASSIGNMENT BY CONNECTING

> ANIMATIE HEK
ANIMATION FENCE

CONTACT <<<<

> STUDIO 1:1
ABOUT STUDIO 1:1

 

 

 

 

PROJECT:
Ecologisch Energie Netwerk

DATUM:
21 juni 2010
Graduation Lucas Zoutendijk

01- 2012 t/m 06-2012
Team EHN

DOOR:
Lucas Zoutendijk

LINKS:
- Design Academy Eindhoven
- Mediamatic
- Eindhoven calling

PUBLICATIE:
- Pubic Space magezine


download PDF BOOK

.....................................................

<< STUDIO NAI
Studio for unsolicited Architecture

SAMENWERKING:
.FABRICations
LOLA landschaps architecten

ALTERRA kennis instituut

.....................................................
Sponsoren:<< NAI
Nederlandse Architectuur Instituut<< FONDS BKVB
Fonds voor Beelden Kunsten Vormgeving en Bouw

.....................................................

<< GREEN ARCHITECTUUR
COMETITION
....................................................

EXPOSITIES >
EXPOSITIONSDesign week 10/ 2010
Eindhoven


My Way 03/ 2011
Milaan


.....................................................


<< RIVM

.....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
ECOLOGICAL ENERGY NETWORK

............................................

EXPOSITIES >
EXPOSITIONS

Fonds BKVB en het Nai selecterde ‘The Ecological High-Voltage Network’ voor een onderzoeksperiode van 6 maanden, in de Studio for Unsolicited Architecture. We werken hier aan binnen een multidisciplinary team, van Eric Frijters (.Fabric),
Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects), Robbert Snep (Alterra) en Lucas
Zoutendijk (Studio 1:1) tot aan juni 2012.

Fonds BKVB and the Nai selected ‘The Ecological High-Voltage Network’ for a
research period of six month, in the Studio for Unsolicited Architecture
We are working on this project in a multidisciplinary team, that consist of Eric Frijters (.Fabric),Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects), Robbert Snep (Alterra) and Lucas Zoutendijk (Studio 1:1) will work on until June 2012.

Het Hoogspannings Netwerk in Nederland, inzetten als onderdeel van de Hoofd Structuur

Adapting the High Voltage Network in the Netherlandsto support the National Ecological System


 

Hoogspanningsmasten als reuzen die lange rechte banen trekken in een klein en gedetailleerd landschap. Uit economische en constructieve noodzaak, zijn de masten en de lange rechte tracés uniek in hun overkomen. Alsof het Netwerk als laatste aan Nederland is toegevoegd, snijden de tracés dwars door alle type land; water, weilanden, bossen, kassen, snelwegen en steden.
Door de strikte veiligheidseisen vormt zich vrije ruimte onder het hele Hoogspan- nings Netwerk. Vooral in stedelijk gebied is deze regel zichtbaar.
Tennet (beheerder van het Hoogspannings Netwerk), heeft de ambitie om in 2030 een geheel nieuwe cirkel ‘Randstad 380 kV’ aan te leggen om aan de stijgende energie behoefte te kunnen blijven voldoen. Juist is dit drukst bevolkte gebied van Nederland zal dit nieuwe tracé ‘confrontaties’ krijgen met het huidige landschap.

The High Voltage Network in the Netherlands Electricity pylons like giants ploughing straight lines in a dense and detailed land- scape. Out of economical and construction necessity, the pylons and the continuous straight alignment is unique in its appearance. As if the network were added to the Netherlands as a final touch, the plan cuts right through all types of land; water, fields, forests, greenhouses, highways and cities. Because of the strict safety requirements a lot of open space manifests itself underneath the complete High Voltage Network. Especially in urban areas this is highly visible. Tennet (operator of the High Voltage Network), has the ambition to add a com- pletely new circle to the network by 2030, named “Randstad 380 kV” after the con- vergence of urban areas in Western part of the Netherlands including the four most populous cities. Mainly in this densely used area, the new alignment will induce confrontations with the current landscape.
to support the National Ecological System

De Ecologische Hoofd Structuur
In Nederland zijn in 1995 de doelstellingen voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) gedefinieerd, om in de komende jaren kerngebieden van de EHS meer met elkaar te verbinden dmv ‘verbindingszones’. De provincies zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze doelen, die in 2018 voltooid moeten zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat dit proces, vooral door de vele veranderingen in het beleid, moeizaam verloopt waardoor dit waarschijnlijk niet haalbaar is.

The National Ecological System
In 1995, the planning goals have been defined for the National Ecological System (EHS, Ecologische Hoofd Structuur) in the Netherlands. One of these goals is the connection of so-called ‘core areas’ with the help of ‘connection zones’. The provinces are responsible for the execution of the plans, that ought to be finalised by 2018. However, research shows that this progress is slow, mainly due to major changes in policy, which fuels fears that this deadline isn’t feasible to support the National Ecological System

 

De EHS + Het Hoogspannings Netwerk in Noord Brabant
Wat zichtbaar wordt als je deze twee netwerken in op elk legt, zijn ten eerste de plekken waar de Hoogspannings lijnen meerdere natuur gebieden doorkruisen. Op die locaties zouden de lege stroken onder de Hoogspannings lijnen kunnen functioneren als Ecologische Verbinding tussen deze twee, of meerdere, natuur gebieden. Ten tweede blijkt dat de zoekgebieden voor ‘robuuste verbindingszones’ voor de EHS vrijwel parallel lopen aan een bestaand Hoogspannings tracé. Bijvoorbeeld in het Oosten van NB, en de 380kV lijn die van Z.O. naar het N.W. loopt. In deze situa- ties zou gekeken kunnen worden of de nog uit te werken Ecologische Verbindings Zone evengoed zou functioneren wanneer deze onder de Hoogspannings Verbind- ing loopt. Ten derde blijkt in welke situaties natuurgebieden zijn gescheiden door stedelijk gebied, en waar een Hoogspannings lijn zowel door deze natuur gebieden als door het stedelijk gebied gaat. Het gaat hierbij om grotere onderbrekingen dan bij een snelweg of spoorbaan, waardoor een ecoduct of faunatunnel geen oplossing zijn. Juist in deze situaties is het benutten van de reeds lege onbebouwde strook onder de Hoogspannings lijn een waardevolle oplossing voor zowel de natuur gebieden als voor de stad, omdat er op deze manier een volwaardige groene ader dwars door stedelijk gebied ontstaat.

The EHS + The High-Voltage Network in North Brabant.
If one superimposes the two network onto each other, three things become visible. Firstly, it shows that in several cases power lines intersect with more than one core area. On these locations the empty strips underneath the power lines could function as ‘connection zones’ between two or more national reserves or ‘core areas’. Secondly, it appear that search areas for ‘robust connection zones’ for the EHS are almost parallel to an existing High Voltage line. For example in the East of Noord- Brabant, and also the 380kV line running from South-East to North-West. In these cases it could be researched if the yet-to-be-planned ‘ecological connection zone’ could function if placed under the High Voltage Network line. Thridly, it shows that in several cases where ecological core areas are separated by urban areas, existing High Voltage lines connect the ecological core areas by cutting through the urban area. In these cases the obstruction between the ecological core areas is major, a ‘ecoduct’ or fauna tunnel would not be able to annul the hindrance. Making use of the already empty strip under a High Voltage line is especially in these cases a valuable solution for both the EHS and the city, since it introduces a full-fledged green space in an urban area. to support the National Ecological System.

......................................................................................


Hoogspannings Netwerk in bebouwd gebied + Ecologische Hoofd Structuur
= Het Nederlandse Ecologisch Hoogspannings Netwerk
High Voltage Network in urban area + National Ecological Structure
= The National Ecological High-Voltage Network'Spelregels' Hoogspannings masten
'Rules' High Voltage line


'Spelregels' Flora en fauna
'Rules' Flora and fauna


'Spelregels' Grondsoorten
'Rules' Groundtype

.........................................................................

EXPOSITIES >
EXPOSITIONS